Phật Đản Sanh và Phật Lịch

Thứ sáu, 13/05/2022, 20:42 GMT+7

     Có Phật tử hỏi rằng: “Thưa Thầy! Con nghe Kỷ niệm Phật đản sanh lần thứ 2646 và Phật lịch 2566, tại sao 2 số năm không khớp và con với mấy người thắc mắc”

280922194_3171715879762584_6461966876863946619_n

     Giải đáp: Kính thưa quý Phật tử!

     Đức Phật đản sanh năm 624 Trước Công nguyên. Năm nay 2022, vậy chúng ta lấy 2022+624=2646. Như vậy, Đức Phật đản sanh 2646 năm.

     Phật Lịch thì tính từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật nương gá thân Tứ đại 80 năm, chúng ta lấy 2646-80=2566. Như vậy, Phật Lịch là 2566.

     Quý vị lưu ý là Phật Lịch được tính từ lúc Phật nhập Niết Bàn chứ không phải tính từ lúc Phật đản sanh!

Ý kiến của bạn