Các Vị Trụ Trì Tiền Nhiệm

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

(Hòa Thượng THÍCH TRÍ NGHIÊM)

(19.. - 19..)


Hòa Thượng Thích Như Từ

(Hòa Thượng THÍCH NHƯ TỪ)

(19.. - 1996)


su_phu

(Hòa Thượng THÍCH NHƯ THỌ)

(1954 - 2014)