Kiến Thức Phật Học Phổ Thông - Ngũ Uẩn

Thứ sáu, 31/08/2018, 20:44 GMT+7

 KIẾN THỨC PHẬT HỌC PHỔ THÔNG 
- NGŨ UẨN -

           Ngũ uẩn là một khái niệm cơ bản trong Phật học để chỉ những thành phần (tâm thức và sinh lý) cấu tạo nên mỗi cá thể. Người ngộ được ngũ uẩn sẽ thoát ra được các ràng buộc của tâm thức để đạt đến giải thoát hoàn toàn, chấm dứt sinh tử.

          Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

8a

Sự nhận biết của các giác quan đối với thế giới bên ngoài là thông qua cái biết của thức uẩn, gồm có nhãn thức (cái biết của mắt), nhĩ thức (cái biết của tai)… Chính những cái biết này hình thành nên cái tôi, tức cái tôi do một loạt các nhân duyên hợp thành.

9a

Các cảm giác, tâm tư, tình cảm, nhận thức của chúng ta đối với thế giới xung quanh không bao giờ cố định. Chúng thay đổi liên tục trong từng giây phút, như một dòng chảy không ngừng. Hiểu như vậy để không bị dính kẹt vào sự thường hằn của cái ngã trường tồn, tức chấp vào một cái tôi cảm giác, để hướng đến chỗ nhận ra sự vô ngã của vạn vật là do ngũ uẩn dời đổi liên tục này.

10a

 

Ý kiến của bạn