Các trang tem Thái Lan về ngày Rằm tháng giêng

Thứ sáu, 23/02/2024, 15:48 GMT+7

     Sắp tới là Rằm tháng Giêng, xin được chia sẻ với cả nhà mấy trang tem của Thái Lan về ngày lễ này...

MAGHAPUJA

     Có 3 dịp lễ lớn trong truyền thống Phật giáo Nguyên thuỷ là: Magha-Puja (Maghapuja), Vesakha-Puja (Vesakhapuja) và Asalha-Puja (Asalhapuja). Puja có nghĩa là tôn kính, quý kính, còn có nghĩa là sự dâng cúng, cúng dường. Trong trường hợp đi chung với các từ trên có nghĩa là ngày lễ lớn. Magha, Vesakha, Asalha là tên các tháng trong lịch của Ấn Độ so với âm lịch Việt Nam thì Magha tương ứng với tháng Giêng, Vesakha là Tháng Tư và Asalha là Tháng Sáu.

1_2

     Ngày Maghapuja là lễ hội Rằm tháng Giêng có 3 ý nghĩa:

     1. Kỷ niệm ngày 1250 vị A-la-hán đệ tử, tuy không hẹn trước, không được mời thỉnh mà cùng nhau về đảnh lễ Đức Thế Tôn tại Vương Xá. Do đó, ngày này được một số chư Tăng và Phật tử xem như là ngày Tăng Bảo (Sangha Day)

     2. Trong dịp đó, Đức Phật giảng một bài pháp làm căn bản cho các giới luật sau này (Ovada-Patimokkha Gatha), tóm tắt qua các câu kệ được ghi lại trong kinh Pháp Cú:

Không làm mọi điều ác

Thành tựu các hạnh lành,

Tâm ý giữ trong sạch,

Chính lời chư Phật dạy (Pháp cú 183)

Chư Phật thường giảng dạy

Nhẫn, khổ hạnh tối thượng

Niết bàn quả tối thượng

Xuất gia không phá người

Sa môn không hại người (Pháp cú 184)

Không phỉ báng, phá hoại

Hộ trì giới căn bản

Ăn uống có tiết độ

Sàng tọa chỗ nhàn tịnh

Chuyên chú tăng thượng tâm

Chính lời chư Phật dạy (Pháp cú 185)

     Đồng thời Đức Phật đã giảng về Anàpatimokkha, nghĩa là Ngài chuẩn y giới luật cho Chư Tỳ Kheo phải hành lễ Bố tát (Uposatha) mỗi tháng 2 kỳ nhằm vào ngày 15 và 30 (hoặc 29). Lễ Bố tát là một hình thức giúp cho các vị xuất gia quán chiếu lại giới hạnh của mình cho được tinh nghiêm, nếu có sơ sót trong tiểu giới thì ngày hôm đó các vị sám hối với nhau.

     3. Đây cũng là ngày kỷ niệm Phật Di Chúc, như đã ghi lại trong kinh Đại Bát Niết Bàn (Trường Bộ Kinh), khi Đức Phật cho biết rằng Ngài sẽ viên tịch sau 3 tháng.

Ý kiến của bạn