Sự Tích Địa Tạng Vương Bồ Tát (Full)

Sự Tích Địa Tạng Vương Bồ Tát (Full)

Thứ năm, 22/08/2019, 20:13 GMT+7

    Đây là phim được dựng theo sát Kinh Bồ Tát Địa Tạng Bổn Nguyện - phẩm Thánh Nữ Bà La Môn niệm Phật cứu mẹ. Phẩm này nói về lòng hiếu thảo của cô gái Bà La Môn tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng trong thời của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai và cuộc gặp gỡ với vị Vô Độc Quỷ Vương tiền thân của Tài Thủ Bồ Tát canh giữ đại ngục A Tỳ.

    Trong phẩm này, mẹ của cô gái do không tin nhân quả, phỉ báng Tam Bảo nên sau khi mất bị đọa vào ngục A Tỳ. Cô gái chẳng biết mẹ mình sau khi mất sinh đi đâu nhưng biết bà sẽ sinh về nơi chẳng lành nên cô lo lắng và đến trước tượng Đức Như Lai lễ bái. Cô gái nhờ công đức cúng dường Tam Bảo, giới hạnh và niệm lực cùng định lực nên đến được cảnh địa ngục A Tỳ. Cô gái (tiền thân Bồ Tát Địa Tạng) khi chứng kiến cảnh khổ đau của mẹ cùng các chúng sinh đọa trong địa ngục, đã phát đại nguyện tâm bồ đề cứu độ hết thảy chúng sinh: Chừng nào còn một chúng sinh nào còn chìm trong địa ngục thì Ngài sẽ không chứng quả Phật.