Ngắm Hoa SaLa Nhớ Lời Di Huấn Sau Cùng Của Đấng Từ Tôn.

Thứ hai, 06/03/2023, 08:14 GMT+7
334595715_3342791289369191_4494228579317292730_n_1

.Vào phút cuối Ngài khuyên đệ tử

Phải liễu tri đại sự tử sanh

Ngày đêm tu niệm tinh cần

Hữu vi tự tánh xưa nay vô thường

- Song Long Thọ tàn lay hương ngát

Phật nằm nghiêng đầu hướng bắc phương

Uy nghi tư thế Sư vương

Liên thiền xuất nhập Thế Tôn Niết Bàn..

       Lúc bấy giờ, cây sàlà song thọ trổ hoa trái mùa, tràn đầy cành lá. Những đóa hoa này rơi lên, gieo khắp và tung vãi trên thân Như Lai để cúng dường Ngài. Những thiên hoa Mandàrava từ trên hư không rơi xuống, rơi lên, gieo khắp và tung vãi trên thân Như Lai để cúng dường Ngài. Bột trời chiên đàn từ trên hư không rơi xuống, rơi lên, gieo khắp và tung vãi trên thân Như Lai để cúng dường Ngài, nhạc trời trên hư không trổi dậy để cúng dường Như Lai. Thiên ca trên hư không vang lên để cúng dường Như Lai.

       Rồi Như Lai nói với tôn giả Ananda:

       Này Ananada, các cây sàlà song thọ tự nhiên trổ hoa trái mùa tràn đầy cành lá, những đóa hoa này rơi lên, gieo khắp và tung vãi trên thân Như Lai để cúng dường. Những thiên hoa Mandàrava từ trên hư không rơi xuống, rơi lên, gieo khắp và tung vãi trên thân Như Lai để cúng dường. Bột trời chiên đàn từ trên hư không rơi xuống, rơi lên, gieo khắp và tung vãi trên thân Như Lai để cúng dường. Nhạc trời trên hư không trổi dậy để cúng dường Như Lai. Thiên ca trên hư không vang lên để cúng dường Như Lai.

      Nhưng, này Ananda, như vậy không phải kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường hay lễ kính Như Lai. Này Ananda, nếu có Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ni, cư sĩ nam hay cư sĩ nữ nào thành tựu Chánh pháp và Tùy pháp, sống chơn chánh trong Chánh pháp, hành trì đúng Chánh pháp, thời người ấy kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường Như Lai với sự cúng dường tối thượng.

      Do vậy, này Ananda, hãy thành tựu Chánh pháp và Tùy pháp, sống chơn chánh trong Chánh pháp và hành trì đúng Chánh pháp. Này Ananda, các Người phải học tập như vậy.

      NAM MÔ SALA SONG THỌ THỊ HIỆN NIẾT BÀN BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

334717565_563479255541085_2395801631584077282_n

 

Ý kiến của bạn