Để hình thờ trong chùa có nên hay Không ? - Thầy Pháp Hòa