Thông báo định kỳ phóng sanh tháng 10/Canh Tý

Thứ bảy, 21/11/2020, 11:17 GMT+7

     Nhân duyên Phóng sanh ngày mùng 07/10al (21/11/2020), hồi hướng cầu siêu chơn linh cụ bà Trần Thị Bé - pháp danh: Diệu Thiện, vãng sanh ngày 06/10/Canh Tý (20/11/2020) tại Pháp quốc, hưởng thọ: 90 tuổi.

     Ngưỡng nguyện chơn linh cụ nương tựa phước lành phóng sanh này, sớm tiêu trừ tất cả nghiệp duyên chướng duyên, nhẹ nhàng an nhiên về cõi tịnh.

    Định kỳ phóng sanh hàng tháng - kỳ tháng 10al sẽ diễn ra vào ngày 14/10al (thứ Bảy, 28/11/2020).

    Quý Phật tử đăng ký tham dự & danh sách Cầu an, Cầu siêu xin gửi về Văn phòng chùa trước ngày diễn ra lễ.

           - Thời gian: 07 giờ 00" sáng.

           - Địa điểm tập trung: chùa Bửu Đà.

     Kính thông báo!

 

Ý kiến của bạn