Niệm Phật có vượt qua được đại nạn dịch bệnh không