"Đêm Hoa Đăng" tưởng niệm cố Hòa Thượng Thích Như Thọ