/

Thông báo dừng nhận kêu gọi cúng dường đến chư Tăng tu viện Sera Jey (Ấn Độ)

Thứ tư, 02/06/2021, 04:22 GMT+7

Ngày 30/05/2021, chùa Bửu Đà đã chuyển đợt 2 và 3 số tiền 19.750.000đ do chư vị Phật tử phát tâm cúng dường qua chị Đào, nhờ gửi đến chư Tăng tại tu viện Sera Jey.

Như vậy, với 3 lần chuyển khoản, chùa Bửu Đà đã gửi tổng số tiền: 70.200.000đ đến Tu viện (trong đó 60.200.000đ do chư vị Phật tử phát tâm, 10.000.000đ do Quỹ Từ thiện chùa đóng góp).

Chùa Bửu Đà xin dừng nhận đóng góp đến tu viện để chuyển qua chương trình lớn: "SIÊU THỊ 5K" sắp tới, hỗ trợ bà con nghèo bị ảnh hưởng bởi cách ly do dịch covid.

Thay lời Tu viện Sera Jey, kính niệm ân sự phát tâm đóng góp của chư vị Phật tử - nhất là trong giai đoạn quan trọng này. Kính nguyện mười phương Tam Bảo luôn thùy từ gia hộ cho quý vị và gia quyến đều bình an trước đại dịch.

P/s: Những phần đóng góp từ sau ngày 30/05/2021, chùa Bửu Đà xin phép quý Phật tử được đưa vào chương trình: "SIÊU THỊ 5K".

Kính niệm ân!!!

190052446_957294395095951_2808111615482330932_n

 

Ý kiến của bạn