Lời dạy của chư vị Tổ sư

Thứ sáu, 10/06/2022, 05:06 GMT+7

    287185385_3192560831011422_8647029996109354841_n

    * NGÀI ẤN QUANG ĐẠI SƯ dạy: Người tu hành mà không nguyện vãng sanh, thì dù cho tu hành có giỏi cho mấy thì thời nay cũng không thể thoát ly sanh tử luân hồi.

    * NGÀI TĨNH AM ĐẠI SƯ dạy: Người lo tu hạnh làm phước, dù cho phước báu lớn tới đâu thì việc thoát ly sanh tử cũng không thể thực hiện. Ngài nói: Việc thiện càng lớn, sanh tử càng nặng, khi chết một niệm luyến ái nổi lên nhất định bị vạn kiếp trầm luân.

    * NGÀI THIỆN ĐẠO ĐẠI SƯ dạy: Niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ thì vạn người tu vạn người vãng sanh, gọi là muôn người tu muôn người chứng. Ngài nói, dù niệm Phật chưa được nhất tâm bất loạn, nhưng nếu tổ chức Hộ Niệm cẩn thận thì người nào cũng được vãng sanh.

    * NGÀI TRUNG PHONG PHÁP SƯ dạy: Người niệm Phật mà không cầu vãng sanh, thì dù công phu có cao cho mấy cũng chỉ là hư vọng, vì đã làm sai lời Phật dạy.

    * NGÀI LIÊN TRÌ ĐẠI SƯ dạy: Ba tạng kinh, mười hai phần giáo ai muốn nghiên cứu cho ngộ đạo thì cứ việc nghiên cứu, tám vạn bốn ngàn pháp môn ai muốn tu trì thì cứ việc tu trì, riêng Ngài chỉ niệm một câu Phật hiệu A Di Đà Phật cầu sanh Tịnh Độ.

    * NGÀI QUÁN ĐẢNH ĐẠI SƯ dạy: Thời Mạt pháp này tất cả kinh sám không còn có khả năng cứu độ nổi chúng sanh, chỉ còn câu Phật hiệu A Di Đà Phật mới làm nổi.

    * HÒA THƯỢNG THIỆN PHƯỚC dạy:

    “Các Ông tu học, tu thì phải tu cho thực, học thì phải học cho chuyên, mới hiểu lời Phật dạy, không nên ngã mạn cống cao mà tổn hại công đức! Nhưng học thì phải tu cho rốt ráo, vì có tu mới độ được người tu. Các Ông không tu tĩnh, không lập hạnh lành, tu không chuẩn mực, phạm giới pháp của Phật... thì không độ được mọi người tu... Người tu mà còn ham danh ham lợi, địa vị tước quyền, ham mê phú quý giàu sang, làm phú Tăng... không nuôi chúng, giáo chúng cũng khó độ được người vào Phật Đạo, khó dạy người tu...”

    Vì thiếu trí huệ mới nghi lời Phật. Vì ngạo mạn mới làm ngược lời Phật. Người không theo pháp Phật làm sao xứng danh là Phật tử?

Ý kiến của bạn