'Số mệnh' tuỳ tâm chuyển

Thứ sáu, 17/06/2022, 05:18 GMT+7

     286795441_1353910515116933_4007838743834361896_n

     Phật nói với chúng ta “y báo tuỳ theo chánh báo chuyển”, chúng ta phải hiểu đại đạo lý này.

     Y báo là gì vậy? Thân thể của chúng ta là y báo, tướng mạo cũng là y báo, hoàn cảnh cư trụ vẫn là y báo, chúng ta nương vào đây để sinh tồn.

     Chánh báo là gì vậy? Chánh báo là ý niệm của chúng ta, là tâm của chúng ta.

     - Tâm của bạn tốt thì tướng mạo của bạn liền tốt, thân thể cũng tốt, hoàn cảnh cư trụ cũng tốt, mọi thứ tự nhiên liền chuyển đổi.

     - Tâm không tốt, dù phong thuỷ có tốt đi nữa thì khi bạn vừa đến nơi đó, phong thuỷ liền biến xấu đi, phong thuỷ sẽ thay đổi, không phải không đổi. Cho nên nói “người phước ở đất phước, đất phước người phước ở”, chính bạn phải tu phước, hướng thiện.

     Bạn thấy trên kinh điển thường hay khuyên bảo chúng ta tích công bồi đức, làm nhiều việc tốt thì tướng mạo và số mệnh của bạn tự nhiên liền được chuyển, số mệnh bạn tốt lên và tâm địa của bạn rất thanh tịnh và từ bi.

     Tâm không tốt, ngày ngày nghĩ đến việc xấu, thì mọi người vừa nhìn thấy bạn sẽ nghĩ rằng con người này tướng mạo rất đáng sợ và số phận của bạn cũng thay đổi xấu đi. Đây chẳng phải là số mệnh tuỳ theo tâm chuyển hay sao? Rất là thực tế, bạn không cần phải xem tướng làm gì nữa?

__(())__ Thiện Tri Thức __(())__

Nguồn: thầy Tánh Tuệ

Ý kiến của bạn