Chùa Bửu Đà: 'Dàn Lọc Nước Sạch số 3' tại chùa Bảo Thắng (Hội An)

Thứ bảy, 01/09/2018, 02:03 GMT+7

Báo Cáo Tổng Kết

Chương Trình Lắp Đặt Dàn Lọc Nước Sạch Tại Chùa sư nữ Bảo Thắng (Hội An)

Do Hội Nghệ Sĩ từ thiện Công ty SG Entertainment & một số Phật tử phát tâm đóng góp

 

          PHẦN PHẬT TỬ ĐÓNG GÓP:

                   Hội từ thiện công ty SG Entertainment USA: 2000 USD (~45.350.000đ)

                   Phật tử Nguyễn Thị Hiền: 100 USD (~2.267.500đ)

                   Phật tử Huỳnh Thị Tuyết Thanh: 100 USD (~2.267.500đ)

                   Cô Chín (usa): 1.700.000đ

            ...Tổng cộng: 51.585.000đ (Năm mươi mốt triệu năm trăm tám mươi lăm ngàn đồng)

          PHẦN CHI:

                   Hệ thống lọc nước: 45.150.000đ (có file báo giá đi kèm)

                   Chi phí kiểm nghiệm: 2.250.000đ

            ... Tổng cộng chi: 47.400.000đ (Bốn mươi bảy triệu bốn trăm nghìn đồng)

          Thu – chi = 51.585.000đ – 47.400.000 = 4.185.000đ (Bốn triệu một trăm tám mươi lăm ngàn đồng)

          Phần còn dư, Quỹ từ thiện chùa Bửu Đà xin phép đưa vào chương trình lọc nước kế tiếp (dự kiến ngày 03/03/2018 tại Đà Lạt)

          Xin cảm niệm công đức vô lượng của Hội nghệ sĩ từ thiện Cty SG Entertainment và chư vị Phật tử đã phát tâm cho chương trình, xin gởi lời biết ơn từ quý SC chùa Bảo Thắng đến gia đình Phật tử Cattuong Donald là người đã kết nối và đã dẫn chuyên cho chương trình lần này.

          Kính chúc và cầu nguyện cho quý vị được trượng thừa công đức, tăng phước, tăng thọ, bồ đề tâm tăng trưởng, bệnh tật tiêu trừ, nhất thiết ác duyên tất giai tiêu diệt.

 Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.


Ý kiến của bạn